Poughkeepsie, NY: Metropolitan Nicholas’ Archpastoral Visit to St. Nicholas Church - 12/19/22

Photos: Matushka Elizaveta Temidis