Methuen, MA: Metropolitan Nicholas performs Archpastoral Visit to St. Xenia Church - 09/24/23

Photos: J. Fratalia